Články

Vieme ako na poruchy učenia. Viete to aj Vy?

Vieme ako na poruchy učenia. Viete to aj Vy?

Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, poruchy pozornosti a hyperaktivita – najčastejšie špecifické poruchy, s ktorými sa dnes, žiaľ, stretávajú učitelia stále častejšie. Vedia však, ako postupovať pri ich identifikácii a náprave, a tiež ako pracovať so žiakom? Vedia, kde hľadať materiály na túto špecifickú časť ich práce? A vedia, že k nim majú voľný online prístup?


Nedávno zverejnené výsledky prieskumov hovoria o tom, že postupne narastá počet klientov i záujem rodičovskej verejnosti o odborné služby systému výchovného poradenstva a prevencie. Zvýšený záujem o tento typ služieb je dôsledkom narastajúcich problémov školskej populácie. Stúpa počet detí s osobnostnými a emocionálnymi problémami, vrátane detí trpiacich neurózami, psychosomatickými chorobami, detí ohrozených sociálnou patológiou a vývinovými poruchami učenia, ale i detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V školách narastajú vážne vzťahové problémy a konflikty, a to nielen v komunikácii žiakov medzi sebou, ale aj vo vzťahu k rodičom a k učiteľom. Deti a mládež sú často vystavení neúmernej záťaži a krízovým situáciám. V súčasnosti sú tiež oveľa viac ohrození sociálno-patologickými javmi – narastá agresivita, šikanovanie, problémy v správaní, konzumácia drog, závislosť od hracích automatoch, sociálnych sietí apod. Veľkým problémom mladých ľudí je aj užívanie legálnych drog (alkohol, fajčenie) a najmä ich vplyv na mladý vyvíjajúci sa organizmus.

Porúch učenia pribúda! Navyše, nerieši ich odborník.
Zistené výsledky poukazujú aj na vysoký počet detí s poruchami učenia. Podľa jedného z takýchto zistení v SR, je priemerne 12 % detí, ktoré majú podľa názoru učiteľov poruchy učenia. Nedostávajú však žiadnu odbornú starostlivosť! Pre zaujímavosť, učitelia najčastejšie uvádzajú problémy žiakov s písaním.

graf

Sledované poruchy učenia, ako ich vidia triedni učitelia: u žiakov s jednotlivými poruchami školských spôsobilostí
(N=59 155 žiakov).

Zdroj: VÚDPaP, 2013

Pomáhame učiteľom pracovať s poruchami učenia
Aj s ohľadom na uvedené skutočnosti odborné nakladateľstvo RAABE vstúpilo ešte v roku 2014 do národného projektu KomposyT, ktorý vedie VÚDPaP. Aká je naša úloha? RAABE distribuuje odborné metodiky bezplatne do základných škôl, ktoré vstúpili do národného projektu a uzavreli s VUDPaP platnú zmluvu o spolupráci. Všetky materiály sú navyše online prístupné pre učiteľov na stránke projektu KomposyT.
metodika vudpapJednou z týchto metodík je aj publikácia s názvom Vzdelávanie detí s poruchami pozornosti a učenia, ktorá učiteľom umožňuje psychodiagnostiku vybraných stavov a vlastností detí so ŠVVP. V samostatných častiach popisuje formu diagnostikovania špecifických porúch učenia, možnosti nápravy, ako aj konkrétne pracovné listy na precvičovanie žiakov a na prekonanie porúch učenia, ako sú dysgrafia, dyskalkúlia, dyslexia apod. Pracovné listy sú vytvorené pre prácu so žiakmi so ŠVVP v ročníku 1. – 4. ZŠ tak, aby ich mohol využiť pedagóg kedykoľvek na vyučovacej hodine. Tieto pracovné listy sú ilustrované a lektorované odborníkom na jednotlivé poruchy učenia a sú vhodnou pomôckou pri nápravách porúch učenia.
Pre učiteľov je táto publikácia komplexným súborom aktivít, ktorý šetrí čas v príprave na vyučovaciu hodinu a dáva tiež návody na aktivity v domácom prostredí.
Ako sa v diele píše: „Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým žiakom s poruchami učenia, neexistujú, lebo každý žiak má individuálne vzorce narušenia schopností. Dôležité je preto postupovať individuálnym tempom — spomalene. Platí zásada: Umožniť dieťaťu, aby si jednotlivé zručnosti správne osvojil a dostatočne precvičil. Netreba mu pridávať ťažšie typy úloh, pokiaľ nemá osvojené učivo na nižšej úrovni."
Prax však potvrdila, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale stavať na tom, čo dokáže. LEN jednota pôsobenia pedagóga, rodiča a terapeuta je základom pre úspešné napredovanie žiaka s poruchou učenia.


Z obsahu vyberáme:

A: Narušená komunikačná schopnosť

B: Dyslexia
Užitočné informácie o dyslexii
Námety a pracovné listy – slovenský jazyk a literatúra
Námety a pracovné listy – anglický jazyk

C: Dysortografia
Užitočné informácie o dysortografii
Námety a pracovné listy – sluchové vnímanie
Námety a pracovné listy – osvojenie pravopisu
Námety a pracovné listy – slovné druhy

D: Dysgrafia
Užitočné informácie o dysgrafii
Námety a pracovné listy – zrakové vnímanie
Námety a pracovné listy – sluchové vnímanie
Námety a pracovné listy – tvary písmen

E: Dyskalkúlia
Užitočné informácie o dyskalkúlii
Námety a pracovné listy – zrakové schopnosti
Námety a pracovné listy – číselná os
Námety a pracovné listy – matematické operácie

F: Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADD a ADHD)
Užitočné informácie o poruche pozornosti a hyperaktivite
Námety a pracovné listy

Všetky materiály sú učiteľom voľne prístupné online TU.